СОЛИДАРНА ПОМОЋ

СОЛИДАРНА ПОМОЋ

ИСПЛАЋЕНЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА МАРТ 2020.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ СО/ ПОВЕРЕНИШТВО ОСНОВ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС
1 Стефановић Милена Шабац смрт родитеља 12.000,00
2 Шувачки Сања Зрењанин смрт родитеља 12.000,00
3 Николић Александар Шабац рођење детета 10.000,00
4 Петровић Милан РПЛЦ рођење детета 10.000,00
5 Петровић Марија РПЛЦ рођење детета 10.000,00
6 Каран Ненад Земун боловање преко 90 дана 10.000,00
7 Матић Негован Зрењанин боловање преко 90 дана 10.000,00
8 Ждерић Жељко РПЛЦ смрт родитеља 12.000,00
9 Узелац Тихомир Сомбор смрт родитеља 12.000,00
10 Танасковић Милосав Нови Сад трошкови лечења 4.600,00
11 Петровић Миљушевић Љиљана Бгд-центар трошкови лечења 5.000,00
12 Тешић Весна Земун трошкови лечења 4.200,00
13 Милошев Мирослав Пирот трошкови лечења 2.500,00
14 Шаула Милена Сомбор трошкови лечења 1.000,00
15 Гавриловић Андријана Бгд-центар трошкови лечења 1.200,00
16 Миленковић Владо Земун трошкови лечења 5.700,00
17 Рашић Слободанка Бгд-венац трошкови лечења 2.800,00
18 Гверић Горан Зрењанин трошкови лечења 7.300,00
19 Хајду Стевица Зрењанин трошкови лечења 6.500,00
20 Михаиловић Александар Бгд-венац трошкови лечења 1.400,00
21 Матејић Зорица Бгд-венац трошкови лечења 8.700,00
22 Вујачић Небојша КиМ трошкови лечења 5.000,00
23 Костић Јован Одржавање трошкови лечења 2.500,00
24 Санадер Божо Одржавање трошкови лечења 1.500,00
25 Елијаш Стефан Одржавање трошкови лечења 5.000,00
26 Радосављевић Милосав Земун трошкови лечења 2.900,00
27 Данчетовић Дејановић Наташа Нови Сад боловање преко 90 дана 10.000,00
28 Вуловић Драган Јагодина трошкови лечења 13.700,00
  УКУПНО                                                189.500,00