ПРЕДЛОЗИ ЗА НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ПРЕДЛОЗИ ЗА НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

08.03.2013.                               
 Поводом преговора који се воде у вези закључивања Колективног уговора Самостални синдикат поштанских радника доставио је Комисији за колективно преговарање следеће предлоге: 1. Новим Колективним уговором масу средстава за зараде процентуално одредити у односу на укупан приход Предузећа. Пошта Србије није на буџету а ни монополиста па не видимо ни један разуман разлог да будемо третирани као буџетски корисници.;2. Члан 37. постојећег Колективног уговора који говори о радном учинку односно умањењу и увећању зараде (стимулација) поприлично се злоупотребљава а нарочито је квалитет рада тако дефинисан да се увек може наћи разлог за умањење односно увећање зараде запослених. Наш предлог је да се у ставу 3. члана 37. бришу тачке 1,2,3,4,5,6 и 7. ;3. Поред постојећих увећања зараде у члану 41. важећег Колективног уговора неопходно је увећати зараду за минули рад са садашњих 0,4% на 0,5%, увести увећање зараде за сменски рад 30%, рад суботом 10% и рад недељом 20%. Дефинисати сменски рад као рад који се обавља у времену од 17 до 07 часова. Законом о раду није прописано шта се сматра радом у сменама зато је то неопходно дефинисати Колективним уговором а нарочито због запослених који раде искључиво поподне и ноћу (запослени у ГПЦ и ПЦ, шалтерски радници,возачи,..) Оваква решења не само да су правно могућа него су и правична и мотивисала би  запослене у технолошком делу да не размишљају о „бежању“ у и онако прегломазну администрацију;4. Постојећим Колективним уговором зарада из добити (тринаеста плата) је тако дефинисана да је послодавац може а и не мора исплатити. Такође није дефинисан ни проценат учешћа запослених у добити. Како би се избегле све нејасноће, манипулације, штете и непријатности какве смо имали у новембру 2009. (протест запослених) неопходно је јасно дефинисати зараду из добити. Наш предлог гласи: Запослени имају право на зараду по основу остварене добити по годишњем рачуну, сразмерно њиховом учешћу у оствареној добити. Послодавац је обавезан да за зараду из добити издвоји најмање 25% од укупне добити Предузећа и изврши исплату запосленима најкасније до краја априла текуће године;5. Став 1. члана 77. мења се и гласи: запослени има право на накнаду трошкова за месечну исхрану у току рада у висини од 200,00 динара.Топли оброк и регрес имају карактер зараде и што је мањи  износ „топлог оброка“ то је мања штета за запослене. На пример када запослени оде на боловање 30 дана одбиће му се „топли оброк“ који сада износи 4.380,00 дин бруто а затим ће од остатка зараде бити исплаћено 80%.6. Члан 89. мења се и гласи: Запослени има право на јубиларну награду, за укупно време проведено у радном односу код послодавца за:– 10 година рада- у висини једне месечне зараде;– 20 година рада- у висини две месечне зараде;– 30 година рада- у висини три месечне зараде – 35 година рада- у висини три и по месечне зараде.7. Члан 93. Колективног уговора мења се и гласи: Послодавац је обавезан да годишњим програмом пословања  утврди средства за решавање стамбених потреба запослених у износу најмање 2% од пројектованог прихода Предузећа;Поред зараде од изузетног значаја за запослене је и решавање стамбених потреба. Велики је број поштанских радника су дугогодишњи бескућници који од своје скромне зараде нису у стању да плате ни подстанарску кирију а камоли да своје основно, егзистенцијално питање реше узимањем стамбеног кредита. Једини начин за решавање стамбених потреба поштанских радника јесте уз помоћ средстава послодавца. 8. Безбедност и здравље на раду су од изузетног значаја за запослене и синдикат и из тих разлога неопходно је новим Колективним  уговором дефинисати да у  раду Одбора за безбедност и здравље на раду и у раду пододбора учествују представници синдиката сразмерно броју чланова;9. Када су у питању услови за рад синдиката код послодавца новим Колективним уговором неопходно је јасно дефинисати услове за рад свих синдиката и синдикалних активиста како на нивоу синдикалних централа тако и на нивоу синдикалних организација сразмерно броју чланова синдиката. Таквим решењем би се елиминисала садашња несразмерност у погледу права синдикалних активиста и  присутна дискриминација запослених по основу синдикалне припадности.Што се тиче ове области  предлажемо и да се обавезно укине председнику и секретару репрезентативних синдиката накнада зараде  од стране послодавца која се креће у висини основне зараде помоћника директора радне јединице увећане за проценат минулог рада. Разлози за овај предлог су следећи:- Председници и секретари репрезентативних синдиката већ примају хонораре у својим синдикатима по више основа и имају веће привилегије и примања од чланова пословодства.- Ова одредба се иначе и не поштује с обзиром да је накнада зараде од стране послодавца већа од оне предвиђене Колективним уговором а за то је најбољи пример  секретар Синдиката „Независност“ који као саветник има већи коефицијент од коефицијента помоћника директора РЈ. 
УСВОЈЕН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 26.02.2013.На 54. седници Управног одбора Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија” одржаној         26. фебруара у Београду усвојен је финансијски извештај за 2012. годину и извештај независног ревизора.Нето добит Предузећа за 2012.годину износи милијарду и двеста четрдесет три милиона динара што је за око 40% мање у односу на нето добит Предузећа из 2011.     која је износила две милијарде и четрдесет шест милиона динара. Генерални директор је најавио да ће запослени остварити своје право на учешће у расподели добити.


САОПШТЕЊЕ 11.02.2013.
Самостални синдикат поштанских радника је у склопу својих активности отпочео акцију  слања летака и приступница запосленима у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. Наша једина намера је да се запослени упознају са програмом и активностима Синдиката и уколико у свему томе препознају сопствени интерес постану чланови Самосталног синдиката поштанских радника.
Тим поводом се огласило руководство Синдиката ПТТ Србије износећи лажи о председнику Самосталног синдиката поштанских радника. Срамотно је да се руководство било ког синдиката у својим активностима користи лажима и спушта на ниво сеоске стрине а поготово то не приличи једном таквом „великом“ Синдикату.   САСТАНАК СА ГЕНЕРАЛНИМ ДИРЕКТОРОМ 18.01.2013.На састанку генералног директора и представника Самосталног синдиката поштанских радника разговарало се отворено о свим битним питањима која се тичу функционисања Поште и положаја запослених. Делегацију ССПР чинили су Зоран Павловић, Радован Тешић, Владимир Белензада и Бошко Старчевић. Генерални директор је у свом исцрпном излагању информисао представнике Синдиката о досад предузетим активностима и плановима за наредни период. Господин Кркобабић је истакао да ће поновно уручење рачуна инфостана увећати приход на годишњем нивоу за око 2 милиона евра а целодневни рад Поште у Таковској наишао је на позитивне реакције грађана. Свешћемо трошкове на најмању могућу меру, почев од трошкова репрезентације, донације, спонзорства…Помоћи ћемо спорт али не професионални него аматерски, помоћи ћемо лечење деце, особе са инвалидитетом и људе којима је помоћ заиста неопходна.Што се тиче зарада њих треба да прате резултати рада, избегнуто је административно ограничење јер је Пошта изузета од примене Закона о утврђивању максималне зараде. Као нарочито битно за запослене у овој години је израда новог Колективног уговора од кога ће зависити какве ће услове рада и зараде имати запоселни у наредном периоду. У овој години крећемо са пројектом заштитних радионица у чему ће нам помоћи и законска решења која су у припреми. На тај начин ћемо показати како један велики систем може на хуман начин да реши питање запослених са инвалидитетом. „Тошиба“ је изабрана за добављача опреме за Главне поштанске центре и проблеми који су се испречили у случају „ГПЦ Београд“ морају бити решени пре доласка опреме. Следи нам нова организациона шема Предузећа и за тај посао ће бити ангажовани људи из система. Морају се решити неразјашњени односи са Телекомом и преиспитати исплативост заједничког пројекта Поште и Железнице када је реч о полагању оптичког кабла дуж коридора пруга.Несхватљиво да је урушен „Друштвени стандард“ и његова имовина,радићемо на његовом оживљавању и повраћају имовине.Испитаће се ко све користи службене станове и по ком основу, убудуће чланови Пословодства неће добијати станове. Генерални директор је истакао као поражавајућу чињеницу да дневно скоро 2000 запослених одсуствује са посла  по разним основама. Упућена је и критика синдикатима да су у предходном периоду ћутали пред негативним појавама у систему.Што се тиче нових услуга у Пошти би требало поново да заживе мењачки послови. На крају свог излагања генерални директор је посебно нагласио да у Пошти нема вишка запослених него мањак посла те је на менаџменту да обезбеди нове послове.Павловић Зоран председник ССПР-а је истакао да се овај Синдикат већ годинама залаже да зараде запослених  зависе од прихода Предузећа са циљем да се плати рад и стручност. Годинама говоримо о томе да не видимо ни један разуман разлог да будемо третирани као буџетски корисници. Што се тиче стамбене политике неопходно је издвојити средства за решавање стамбених потреба запослених и изменити Уредбу која регулише то питање због њене дискриминаторске природе. За Синдикат је неприхватљиво да се запослени ангажују ван радног односа дуже од 6 месеци. Није мали број оних који на такав начин раде непрекидно и по неколико година што се не може назвати привременим или повременим пословима него је у питању један груби облик експлоатације. Као што запослени морају да поштују законске прописе и акта Предузећа  исто то очекујемо и од послодавца. Незаконито је ускраћивати право поштарима на коришћење годишњег одмора и то претварати у слободне дане које они никад не искористе. Нисмо сви ћутали, управо што смо указивали и критиковали у медијима неке потезе пословодства дошли смо у ситуацију да будемо изопштени из социјалног дијалога али смо сачували образ Синдиката.Генерални директор и председник Синдиката су на крају закључили да треба унапредити социјални дијалог и заједнички радити на решавању свих проблема у корист општег добра.