Програм синдиката

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ ЗА КОЈЕ СЕ НАРОЧИТО ЗАЛАЖЕМО:

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ ЗА КОЈЕ СЕ НАРОЧИТО ЗАЛАЖЕМО:      
1. Oчување ЈП „Пошта Србије“ и њених организационих целина као виталног ресурса у власништву државе.
2. Избор директора ЈП „Пошта Србије“ искључиво на конкурсу, у складу са законом, из редова стручњака а не политичара.
3. Поштовање закона приликом избора представника запослених у Надзорном одбору, представник запослених не може бити из редова пословодства као што је то данас случај.
4. Зараде запослених које ће зависити од њиховог рада и резултата пословања ЈП „Пошта Србије“.
5. Зараде непосредних извршилаца (поштара, техничара, шалтерских радника, возача, достављача и уопште запослених са ССС) које ће се кретати најмање око републичког просека.
6. Промена структуре запослених са циљем обезбеђивања оптималног броја извршилаца на технолошким радним местима. Мање писара више поштара.
7. Забрана запошљавања на систематизованим радним местима путем Уговора о привремено-повременим пословима.
8. Забрана запошљавања пензионера по Уговору о делу на руководећа радна места.
9. Бесплатна подела акција Телекома запосленима и грађанима које им припадају након откупа од грчког телекоминакационог оператера.
10. Мајкама, очевима и/или стараоцима деце до 10 година, уколико то они желе, ускладити радно време са потребама родитељства.
11. Донети Уредбу о решавању стамбених потреба како би запослени који су већ добили станове могли да уђу у откуп и како би се поделили преостали празни станови у власништву ЈП „Пошта Србије“.
12. Једнократна исплата регреса на годишњем нивоу у висини просечне нето зараде Предузећа.
13. За зараду из добити издвајати најмање 30% од добити Предузећа и да се исплаћује најкасније до краја априла текуће године за претходну годину.
14. Запосленима који раде на ризичним и тешким пословима, сменски и ноћу, смањити недељни фонд часова са садашњих 40 на 36.
15. Сменски рад дефининисати као рад у периоду између 17:00 и 07:00 часова.
16. Увођење накнаде зараде за сменски рад и рад недељом.
17. Поштовање радничких, синдикалних права и санкционисање сваке врсте дискриминације укључујући и дискриминацију по основу синдикалне припадности.