Саопштења

ИМА ЛИ ЗАКОНА ЗА МИРУ И ЂЕРУ?

Уназад две године обраћали смо се свим надлежнима у Републици Србији инсистирајући на поштовању одредби Закона о јавним предузећима, поготово оним који се односе на стање в.д. директора и представника запослених у Надзорном одбору.

Конкретно смо указивали да је госпођа Мира Петровић од 12.09.2017. године супротно одредбама закона вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије“, као и да је не само незаконито него и неморално да представник пословодства Горан Ђерић представља интересе запослених у Надзорном одбору.

Поред захтева који се односе на зараду, оптималан број извршилаца у технологији, запослене на одређено, запослене на ППП уговорима, наша два константна захтева су избор директора Предузећа и представника запослених у Надзорном одбору. Не улазећи у кадровска решења ми инсистирамо на поштовању закона.

Тим поводом обратили смо се Влади Републике Србије да нам достави информације на основу ког правног акта је госпођа Петровић још увек в.д. директора и како је могуће да интересе запослених у Надзорном одбору заступа извршни директор?

ПОМОЋ ЗА ПРВАЧИЋЕ

На основу Одлуке Главног одбора Синдиката члановима синдиката чија деца полазе у први разред Основне школе биће уплаћена помоћ у износу од 6.000,00 динара.

Уплата ће бити извршена у периоду од 16. до 27. августа у зависности од доставе спискова обуставе синдикалне чланарине од стране организационих целина Предузећа (РЈ/ПЈ).

СПАЈАЊЕ РЕЈОНА, ПОСТЕКСПРЕС НА РЕДОВНОЈ ПИСМОНОСНОЈ ДОСТАВИ И НОРМА ЗА ПОШТАРЕ

Замена одсутног поштара и корекције

Члан 37.став 4. Колективног уговора гласи:

„Запосленом, који се сагласи да поред својих, обавља и послове одсутног запосленог на пословима доставе, увећава се зарада до 30% у односу на основну зараду, према акту послодавца којим се уређује поступак и начин за промену зараде и методологији утврђеној по том основу.“

Упутством за контролу организације доставног подручја у тачки 6. предвиђен је начин корекције по дану вршења замене и то на следећи начин:

1. У случају да се предметни рејон дели на 3 дела проценат корекције по дану био би 1%, док би дужина трајања замене могла да буде свих радних дана у току једног месеца.

2. У случају да се предметни рејон дели на 2 дела проценат корекције по дану би био 1,5%, док би максимална дужина могла да буде 20 радних дана.

3. У случају да један поштар доставља пошиљке на 2 рејона проценат корекције по дану би био 3%, док би максимална дужина могла да буде 10 радних дана.

Из напред наведеног неспорно је да запослени може мењати одсутног колегу на пословима доставе, само по принципу добровољности и уз писану сагласност.

Уколико је запослени сагласан да мења одсутног колегу на пословима доставе, обавеза послодавца је да му изврши корекцију зараде у складу са предвиђеном методологијом.

Максимално трајање замене на месечном нивоу зависи од величине деобе рејона.

Запосленима којима су припајани делови или цели рејони а нису добили стимулацију (корекцију) зараде предвиђену Колективним уговором и Упутством за контролу организације доставног подручја, своје право за последње три године могу остварити путем суда.

Обавештавамо чланове ССПР који желе да туже Предузеће по овом или неком другом основу из области рада да имају правну помоћ о трошку Синдиката.

Достава постекспреса (специјализована достава) на редовној писмоносној достави

Дана 10.12.2013. године дописом број 2013-164842/1, Дирекција за поштанску мрежу и тадашња Дирекција за експрес, пакетске и логистичке услуге дали су сагласност за уручење постекспрес пошиљака на редовној писмоносној достави која гласи:

„Дирекција за поштанску мрежу и Дирекција за експрес, пакетске и логистичке услуге су сагласни да радне јединице по потреби организују доставу пошиљака постекспрес-данас за сутра, са роком уручења до 19 часова, прве стопе масе (до 500 гр), упаковане у стандардну амбалажу коверата типа А и типа Б, редовном писмоносном доставом.“

На захтев Кабинета директора Предузећа од 06.12.2016. године да достави информацију о специјализованој достави у одговору Функције поштанске мреже (допис 2016-125555/7 од 08.12.2016. године) између осталог стоји:

„Правилником о организацији и систематизацији ЈП „Пошта Србије“, Београд (Сл.ПТТ Гласник бр.970/15 и 981/15) је дефинисано да послове специјализованог пријема и/или доставе обавља Достављач (Група послова-04, Ниво посла-03).“

На наш захтев (бр. 215 од 04.06.2019. године) упућен Функцији поштанске мреже да нам достави информацију као и интерни акт на основу којег се врши постекспрес путем редовне писмоносне доставе добили смо следећи одговор:

„Према наводима тачке IV, подтачке 4. Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Пошта Србије“, Београд (Сл.ПТТ Гласник, бр.970 од 21.априла 2015. године) опис послова доставе (поштар I, поштар II, достављач) подразумева да запослени на достави обавља пријем, припрему и доставу свих врста пошиљака комерцијалних и осталих услуга.“

Исто питање, иста Функција (Дирекција), исти директор (Срђан Јовановић) а различити одговори.

ГУШЕЊЕ РАДНИЧКИХ И СИНДИКАЛНИХ ПРАВА НЕЋЕ ПРОЋИ

Због свог критичког става, организовања протеста, штрајкова и због јавног изношења чињеница о стању у Пошти Србије, ССПР никада није био миљеник пословодства, на шта смо изузетно поносни. Отворени напади, санкције и шикана пословодства према Синдикату и његовим активистима крећу од новембарских протеста 2017.године. У свему томе значајну улогу имали су и појединци из репрезентативних синдиката а било је и покушаја изнутра да се Синдикат уруши.

Врхунац гушења синдикалних права и слобода достигнут је у последњих годину дана забранама од стране госпође Петровић и њеног Кабинета представницима нашег Синдиката да одржавају састанке са запосленима па чак и седнице синдикалних организација. Тим поводом, као и због ускраћивања информација од јавног и значаја за социјално-економски положај запослених, обратили смо се надлежнима у Републици Србији.

По први пут Кабинет председника Владе РС је реаговао на наше притужбе тражећи изјашњење госпође Петровић. Министарство рада је упутило нашу притужбу Инспекцији рада са задатком да изврши надзор. Уколико надлежни државни органи не зауставе практично забрану синдикалног деловања и организовања бићемо принуђени да проблем интернационализујемо као што смо то учинили и за време суспензија.

Упркос свему ССПР је синдикат чији број чланова расте из месеца у месец. Јун смо завршили са 749 чланова а у јулу на основу прослеђених приступница очекујемо нешто више од 800.

По први пут за 13 година постојања нисмо добили податке о броју чланова за остале синдикате који делују у ЈП „Пошта Србије“ уз образложење да нам нису дужни доставити сходно одредбама члана 209. Закона о раду. Прави разлог је уствари да се прикрије пад чланства или тачније речено распад неких синдиката.

Нећемо одустати од директне комуникације са запосленима па макар састанке одржавали на улици испред поште као што смо то чинили у Јагодини и Зрењанину. Нећемо одустати захтева за достављање информација које су од значаја за запослене и Синдикат макар то чинили преко Повереника, што нам не би био први пут.