СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДИ УБЛАЖАВАЊА ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ОБЈЕКТУ ЗА СТАНОВАЊЕ

СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДИ УБЛАЖАВАЊА ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ОБЈЕКТУ ЗА СТАНОВАЊЕ

Услед елементарних непогода које су у последњих месец дана захватиле већи део Србије и претпоставке да су штету претрпели и запослени у Пошти Србије обавештавамо запослене и чланове ССПР о праву на солидарну помоћ.

1. Солидарна помоћ од стране Предузећа

*Члан 86. став 1. тачка 5. гласи: „Ублажавање последица елементарних непогода или ванредних догађаја на објекту становања, уколико штета коју је претрпео запослени износи најмање две месечне зараде- у висини највише до десет месечних зарада, на основу извештаја и предлога Комисије за утврђивање штете, образоване од стране директора Предузећа, у чијем саставу је и по један представник репрезентативних синдиката.“

На ову врсту солидарне помоћи имају право сви запослени без обзира да ли су чланови неког синдиката или не, под условом да је штета настала искључиво на објекту за становање и да износи најмање две месечне просечне бруто зараде (око 120.000,00 динара). Да је запослени или његов брачни друг власник објекта за становање а уколико живите код родитеља да нисте старији од 26 година.

За ближе информације неопходно је да се обратите Служби за заједничке послове у вашој организационој целини (РЈ/ПЈ).

2. Солидарна помоћ од стране Самосталног синдиката поштанских радника

*Члан ССПР има право по овом основу на солидарну помоћ у висини од 20.000,00 динара уколико је штета већа од једне нето просечне зараде (око 44.000,00 динара).

Уз попуњени образац Фонда солидарности СЊиндиката непоходно је доставити записник надлежне Комисије за утврђивање штете и фотокопија личне карте.