СПАЈАЊЕ РЕЈОНА, ПОСТЕКСПРЕС НА РЕДОВНОЈ ПИСМОНОСНОЈ ДОСТАВИ И НОРМА ЗА ПОШТАРЕ

СПАЈАЊЕ РЕЈОНА, ПОСТЕКСПРЕС НА РЕДОВНОЈ ПИСМОНОСНОЈ ДОСТАВИ И НОРМА ЗА ПОШТАРЕ

Замена одсутног поштара и корекције

Члан 37.став 4. Колективног уговора гласи:

„Запосленом, који се сагласи да поред својих, обавља и послове одсутног запосленог на пословима доставе, увећава се зарада до 30% у односу на основну зараду, према акту послодавца којим се уређује поступак и начин за промену зараде и методологији утврђеној по том основу.“

Упутством за контролу организације доставног подручја у тачки 6. предвиђен је начин корекције по дану вршења замене и то на следећи начин:

1. У случају да се предметни рејон дели на 3 дела проценат корекције по дану био би 1%, док би дужина трајања замене могла да буде свих радних дана у току једног месеца.

2. У случају да се предметни рејон дели на 2 дела проценат корекције по дану би био 1,5%, док би максимална дужина могла да буде 20 радних дана.

3. У случају да један поштар доставља пошиљке на 2 рејона проценат корекције по дану би био 3%, док би максимална дужина могла да буде 10 радних дана.

Из напред наведеног неспорно је да запослени може мењати одсутног колегу на пословима доставе, само по принципу добровољности и уз писану сагласност.

Уколико је запослени сагласан да мења одсутног колегу на пословима доставе, обавеза послодавца је да му изврши корекцију зараде у складу са предвиђеном методологијом.

Максимално трајање замене на месечном нивоу зависи од величине деобе рејона.

Запосленима којима су припајани делови или цели рејони а нису добили стимулацију (корекцију) зараде предвиђену Колективним уговором и Упутством за контролу организације доставног подручја, своје право за последње три године могу остварити путем суда.

Обавештавамо чланове ССПР који желе да туже Предузеће по овом или неком другом основу из области рада да имају правну помоћ о трошку Синдиката.

Достава постекспреса (специјализована достава) на редовној писмоносној достави

Дана 10.12.2013. године дописом број 2013-164842/1, Дирекција за поштанску мрежу и тадашња Дирекција за експрес, пакетске и логистичке услуге дали су сагласност за уручење постекспрес пошиљака на редовној писмоносној достави која гласи:

„Дирекција за поштанску мрежу и Дирекција за експрес, пакетске и логистичке услуге су сагласни да радне јединице по потреби организују доставу пошиљака постекспрес-данас за сутра, са роком уручења до 19 часова, прве стопе масе (до 500 гр), упаковане у стандардну амбалажу коверата типа А и типа Б, редовном писмоносном доставом.“

На захтев Кабинета директора Предузећа од 06.12.2016. године да достави информацију о специјализованој достави у одговору Функције поштанске мреже (допис 2016-125555/7 од 08.12.2016. године) између осталог стоји:

„Правилником о организацији и систематизацији ЈП „Пошта Србије“, Београд (Сл.ПТТ Гласник бр.970/15 и 981/15) је дефинисано да послове специјализованог пријема и/или доставе обавља Достављач (Група послова-04, Ниво посла-03).“

На наш захтев (бр. 215 од 04.06.2019. године) упућен Функцији поштанске мреже да нам достави информацију као и интерни акт на основу којег се врши постекспрес путем редовне писмоносне доставе добили смо следећи одговор:

„Према наводима тачке IV, подтачке 4. Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Пошта Србије“, Београд (Сл.ПТТ Гласник, бр.970 од 21.априла 2015. године) опис послова доставе (поштар I, поштар II, достављач) подразумева да запослени на достави обавља пријем, припрему и доставу свих врста пошиљака комерцијалних и осталих услуга.“

Исто питање, иста Функција (Дирекција), исти директор (Срђан Јовановић) а различити одговори.